Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Spa Marsana verhuurt haar sauna-/wellnesscomplex, gevestigd aan Past. N. de Reimsstraat 12, 6231 HK te Meerssen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Spa Marsana

Past. N. de Reimsstraat 12
6231 HK te Meerssen
043-3653410 en 06-11054721
www.spamarsana.nl
info@spamarsana.nl
Kvk 55360122
BTW-ID NL001319175B07

Persoonsgegevens die Spa Marsana verwerkt

Spa Marsana verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet de leeftijd controleren van een bezoeker van onze website. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spamarsana.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Spa Marsana verwerkt/gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om je te kunnen e-mailen of bellen om een afspraak/reservering te kunnen maken
  • om je per e-mail een reserveringsbevestiging inclusief verzoek tot aanbetaling te kunnen sturen
  • voor intern agendabeheer
  • voor het voeren van onze wettelijk verplichte (financiële) administratie

Automatisering

Spa Marsana neemt géén op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen. Bedoeld worden besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker tussen zit.

Persoonsgegevens bewaren

Waar een wettelijke bewaartermijn geldt worden je persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spa Marsana verstrekt uitsluitend inzage in gegevens aan bevoegde derden als er sprake is van een wettelijke verplichting. Wij delen nooit gegevens met, en verkopen deze nooit aan, onbevoegde derden.

Cookies of vergelijkbare technieken

Spa Marsana gebruikt google analytics op haar website www.spamarsana.nl
De statistische gegevens die dit oplevert leiden nooit naar personen of persoonsgegevens en dienen uitsluitend om inzicht te krijgen in welke pagina’s worden bezocht, hoeveel pagina’s worden bekeken, de plaatsnaam gekoppeld aan het IP-adres enz. Deze gegevens dienen uitsluitend voor intern gebruik.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of doorsturen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@spamarsana.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen, als je vindt dat Spa Marsana jouw persoonsgegevens niet voldoende beschermt, bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Spa Marsana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen of neemt deze in de toekomst indien nodig, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo heeft de website van Spa Marsana een beveiligingscertificaat. Gegevens die je via het contactformulier verzendt blijven privé. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@spamarsana.nl